Framtidens Skolgårdar, som de egentligen borde vara...

Framtidens Skolgårdar

Framtidens skolgård, som egentligen borde vara dagens skolgård, är en multifunktionell  miljö som både tillgodoser barns behov av motoriks övning och återhämtning i naturlik miljö samtidigt som den är en del av stadens sociala och biologiska ekosystem. Barn har också rätt att påverka och vara delaktiga i utformandet av sin utemiljö.

 

  • Som rastyta ska den locka till rörelse, ge möjlighet till återhämtning och ”häng”. Den ska vara trygg och inbjudande. 
  • Som pedagogisk läromiljö ska den väcka nyfikenhet och erbjuda möjlighet att upptäcka. Samtidigt måste den vara funktionell för att just kunna samla allt från en mindre grupp till en hel klass. 
  • Som social yta ska den fungera för kompisgänget, klassen och kanske till och med hela skolan.

 

Men skolgården kan användas till så mycket mer än bara rastyta och pedagogisk läromiljö för skolbarn. En självklar del är att anpassa så att delar av skolgården är funktionella för fritidsverksamhet. Förutom att låta detta kan även boende i närheten nyttja delar av skolgården  för odling, rekreation, rörelse under kvällar och helger. 

Med mycket och varierade växter blir det också en yta för insekter och fåglar, den kan bli en plats där dagvatten naturligt tas om hand och kan avlasta intilliggande miljöer. 

 

Genom att beakta vissa specifika områden, foga samman dem på ett smart sätt kan skolgårdar således bli ett nav för stadens sociala och biologiska mångfald.  

 

Odla lärandet värnar helheten, oavsett om det gäller den enskilda individen eller det gäller samhället. 

 

Odla lärandet menar att nya tag måste till för att få tillstånd en ny form av skolgårdar som är rustade för framtidas utmaning – oavsett om dessa beror på klimatförändringar eller skiftande behovsområden för odling, rekreation och socialt umgänge. 

 

Vi ser behov av utökad planering, skötsel och samutnyttjan för barn och ungas ytor. Lärarutbildningarna måste anpassas för ökat nyttjande av skolans utemiljö, liksom att speciella skolträdgårdsmästartjänster behöver (åter)införas. 

 

Se även länken ”Framtidens skolgårdar” till höger i huvudmenyn. 

Alla rättigheter och innehåll på sidan tillhör Odla Lärandet. Låna gärna men ange källa.